Dự án

Các trạm điện giảm nghèo thôn bản 1,5MW ở Thái Lan

20180909092857422

Dự án lưu trữ năng lượng quang điện 5KW ở Úc

2

Trạm điện dân dụng 5KW ở Úc

20180909195931221

Hệ thống Pv hệ thống 6,6kw Tầng thượng khu dân cư ở Anh

3

Dự án nhà máy năng lượng mặt trời 150kw ở Campuchia

4

Dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà 160KW tại Việt Nam

5

Dự án nhà máy năng lượng mặt trời 170 KW ở Chiết Giang, Trung Quốc

6

Thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc Dự án xóa đói giảm nghèo 1,5 MW

7